Privacyverklaring
Stichting Zwembad De Dubbel (hierna te noemen De Dubbel) is ervan overtuigd
dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is.
Wij vinden het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens De Dubbel verzamelt
en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. In deze privacyverklaring
beschrijven we dat.

De Dubbel verwerkt persoonsgegevens altijd zorgvuldig en in overeenstemming met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Basisbeginselen van ons privacybeleid.

 • Wij vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw
  recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben
  verzameld (zoals uitvoering van de dienst, relatiebeheer, klantenadministratie
  en marketing).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig
  hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben
  verkregen.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de
  gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet
  vermelde grond staat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of
  onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende
  waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met u
hebben:

a. Als u gebruik maakt van een van onze diensten, dan vragen wij voor de
uitvoering ervan de volgende gegevens: contactgegevens (of de contactgegevens
van de wettelijke vertegenwoordiger als u jonger bent dan 16 jaar) zoals voornaam,
achternaam, bedrijfsnaam met factuuradres, titel, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer, gegevens pinbetaling,
gegevens van leden en/of medewerkers van verenigingen en andere gebruikers,
huurders en relaties.

b. Als u bij ons solliciteert en/of werkt vragen wij uw gegevens:
Bij sollicitatie: Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-
mailadres, CV en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij,
na uw toestemming, maximaal 12 maanden nadat u bij ons hebt gesolliciteerd.
Bij indiensttreding: Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-
mailadres, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, BSN nummer, relatiestatus, soort
ID, ID nummer en geldigheidsduur, pas/profiel foto (kopie ID), betalingsgegevens
zoals bankrekeningnummer, gegevens vorige werkgever, vorige functiegegevens,
Verklaring Omtrent Gedrag, gevolgde opleidingen, diploma’s.

c. Voor sommige diensten hebben wij aanvullende gegevens van u nodig,
bijvoorbeeld voor het volgen van zwemlessen: geboortedatum, geslacht en indien
noodzakelijk gezondheidsgegevens of een pasfoto en de naam van uw huisarts in
geval van calamiteiten.

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van u gebruiken. Vaak is dit maar beperkt
tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens.

2. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Afhankelijk van de
dienst die u bij ons afneemt zijn sommige gegevens verplicht en andere optioneel. Bij
het invullen geven wij aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel.

Dan zijn er gegevens waarvoor wij van u nadrukkelijk toestemming vragen, zoals
gebruik van ‚Äėonline‚Äô technieken: vooral voor het maken van video‚Äôs en/of foto‚Äôs ten
behoeve van de marketing.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
De doeleinden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen.
 • Om u gericht te kunnen benaderen voor deelname aan een van de specifieke
  zwem- en/of andere sportieve programma’s van De Dubbel.
 • Om u gebruikersinformatie en serviceberichten te kunnen sturen.
 • Om door middel van enqu√™tes verkregen informatie (anoniem) te analyseren,
  zodat we diensten kunnen verbeteren en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen
  die beter aansluiten bij uw interesses.
 • We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld door persoonlijke
  aanbiedingen als e-mails en nieuwsbrieven.
 • Om ervoor te zorgen dat als u solliciteert het zoeken naar banen en matchen
  zo goed mogelijk en op maat gebeurt. Dit op basis van de beoordeling van uw
  beschikbaarheid, geschiktheid, kwalificaties en vaardigheden. Niet alleen ten
  aanzien van de huidige vacatures, maar ook voor vacatures waarvan wij
  denken dat deze in de toekomst interessant kunnen zijn voor u. Dit laatste
  gebeurt bijvoorbeeld bij seizoenmedewerkers (zomerkrachten).
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van de met u
  gesloten overeenkomst.
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wil u liever geen persoonlijke aanbiedingen of nieuwsbrieven ontvangen? Geen
probleem, elke nieuwsbrief of persoonlijke aanbieding die wij versturen bevat een
afmeldmogelijkheid waarmee u kunt uitschrijven.

4. Jonger dan 16 jaar?
Als u jonger dan 16 jaar bent, mag u ons alleen persoonsgegevens verstrekken als u
daarvoor toestemming hebt gekregen van een van uw ouders of een wettelijk
vertegenwoordiger die dit privacy beleid heeft gelezen.

5. Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande wettelijke
grondslagen:
a. In de meeste gevallen omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u
gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld entreekaart, abonnement, gebruikers-
huurovereenkomst.
b. Omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
bijvoorbeeld uw betaalgegevens.
c. Omdat verwerking noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van een
gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld bij een bedrijfsbelang. Hierbij maken wij altijd
een belangenafweging of dat dit belang groter is dan uw privacybelang. Deze
belangenafweging leggen we vast en hierover informeren we u.
d. U hebt expliciet toestemming gegeven.

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor de
Belastingdienst, Gemeente of Politie. Als gevolg van deze verplichtingen moeten wij
deze gegevens opvragen.

We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw
toestemming, kun u de toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen
door contact met ons op te nemen. Dit kan via e-mail info@zwembaddedubbel.nl

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
We doen ons uiterste best om de uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te
beveiligen. We doen dit door het treffen van technische-, organisatorische- en
beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de huidige techniek een passend

beschermingsniveau borgen. Zoals het proberen te voorkomen dat iemand
ongeoorloofd toegang krijgt tot uw persoonsgegevens, deze kan aanpassen,
openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat uw persoonsgegevens verloren gaan.

Als we verwerkers inschakelen of met subverwerkers te maken krijgen, verplichten
we hen om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw
persoonsgegevens om te gaan.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens
te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan
maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te
voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn
opgeslagen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen voor training van
onze medewerkers op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers beloven of
verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en/of gedragscodes
en integer zullen handelen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Het is daarbij niet mogelijk om maar
één bewaartermijn te hanteren. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij
gegevens mogen of moeten bewaren. We bewaren uw persoonsgegevens in ieder
geval zolang u gebruik maakt van onze diensten en nog een kleine periode daarna.

Financi√ęle gegevens uit overeenkomsten bewaren we minimaal 7 jaar na het
be√ęindigen van uw relatie met De Dubbel. Mocht u hier specifieke vragen over
hebben, dan kun u dit laten weten via info@zwembaddedubbel.nl.

Sollicitatiegegevens, als u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven,
bewaren wij 1 jaar.

8. Met wie delen wij uw gegevens?
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan anderen als dit op grond van de wet is
toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van De Dubbel.

a. De overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de
overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, Gemeente, Provincie, Politie, Justitie
of toezichthouders zoals de autoriteiten NVWA, WHVBZ en de Autoriteit
Persoonsgegevens.

b. Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken
Dienstverleners
Als het nodig is om een goede uitvoering te geven van de diensten, uit de met u
gesloten overeenkomst, kunnen wij gegevens aan andere bedrijven verstrekken. Dit
zijn bijvoorbeeld bedrijven die toegangspasjes maken, incassobureaus, Arbodienst
en verzekeraars. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te
waarborgen.

Verwerkers

Ook kunnen wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan andere
partijen, ·zogenaamde verwerkers. Wij maken gebruik van dienstverleners voor IT-
onderhoud en supportfuncties, leerlingvolgsysteem en salarisadministratie. Deze
dienstverleners dienen te worden beschouwd als verwerker omdat zij geen
zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens die in
het kader van de dienstverlening door De Dubbel aan de dienstverlener ter
beschikking worden gesteld. De Dubbel blijft in die situaties verantwoordelijk voor
een zorgvuldige verwerking van uw gegevens.

9. Wat zijn uw rechten?
a. Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en
om onjuiste gegevens te laten aanpassen.

Ook kun u via de gebruikelijke kanalen (o.a. post, e-mail info@zwembaddedubbel.nl)
contact met ons opnemen. Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van uw
identiteitsbewijs om u te identificeren. Binnen vier weken ontvang u een reactie van
ons.

In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om geen gegevens te geven
bijvoorbeeld over u gezondheid bij of na een incident. In een dergelijk geval geven
we bij u aan hoe de informatie wel gedeeld of opgevraagd kan worden.

*Identiteitsbewijs
Bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs moet u uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken. We raden u ook aan om op de

kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens uit te kunnen oefenen.

b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‚Äėvergeten‚Äô te worden
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb u het recht om de
persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
  verzameld of anderszins verwerkt.
 • U uw toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken.
 • U gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen.

Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen,
informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

c. Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat
de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun u verzoeken om beperking van de
verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden
verwerkt.

d. Overdracht van u gegevens
U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons
hebt verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten
of op basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij

van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van anderen hebben
ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens
eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

e. Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het
gerechtvaardigd belang van een ander. In dat geval zullen wij uw gegevens niet
langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering.

f. Afmelding van andere persoonlijke berichten van De Dubbel
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of andere persoonlijke
aanbiedingen over onze diensten en producten. In persoonlijke aanbiedingen en
nieuwsbrieven vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

10. Plaatst De Dubbel cookies als ik de website bezoek?
Op onze websites maken wij enkel gebruik van analytische cookies. Omdat wij
analytische cookies plaatsen, ontvang u geen cookie informatie als u onze website
bezoekt. Ook vragen wij niet uw toestemming, omdat we verder enkel
geanonimiseerd analyseren en geen gebruik maken van andere cookies. De
verwerking is daardoor niet meer te herleiden naar uw persoonsgegevens.

11. Doen jullie aan Profiling?
Neen.

12. Gebruikt De Dubbel mijn gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven?
Dit artikel is nog niet van toepassing
De Dubbel biedt een nieuwsbrief waarmee wij ge√Įnteresseerden informeren over
nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante onderwerpen. Uw e-
mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van
abonnees of ge√Įnteresseerden; overige klanten kunnen persoonlijke aanbiedingen
ontvangen voor vergelijkbare producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee
u zich kunt afmelden. Het abonnee- en ge√Įnteresseerdenbestand van de nieuwsbrief
wordt niet aan derden verstrekt.

13. Aanpassing van de privacyverklaring
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook
aanpassen om up tot date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen,
bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of rechtspraak.
Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij
een bezoek aan onze website.

14. Vragen of Klachten?
Heeft u vragen en/of een klacht over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact
opnemen met de contactpersoon bij De Dubbel via een e-mail naar
info@zwembaddedubbel.nl of een brief naar:

Stichting Zwembad De Dubbel
Postbus 9130
3301 AC Dordrecht

Vastgesteld 28 november 2018 Bestuur Stichting Zwembad De Dubbel

openingstijden

ma t/m vr 11:00 tot 12:00 uur
ma en wo 20.00 tot 21.00 uur

Leerlingvolgsysteem

Volg uw kind zijn vorderingen.

zwembad-deDubbel-logo-250-wit

Bezoekadres

Zwembad De Dubbel
Gravensingel 102
3319 ET Dordrecht

CONTACT

Tel.: 078-6162796
E-mail: info@zwembaddedubbel.nl